Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Výbor SNeS


Prezidentka SNeS SLS

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
E-mail: z.gdovin@gmail.com
Telefón: 055/6403790

Pracovisko:
Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice


Viceprezident SNeS SLS

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
E-mail: peter.valkovic@gmail.com
Telefón: 02/5954 4239

Pracovisko:
II. Neurologická klinika FL UK a UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava


Vedecký sekretár SNeS SLS (a pokladník spoločnosti)

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., univ. prof.
E-mail: mskorvanek@gmail.com
Telefón: 055 / 640 38 00

Pracovisko:
Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice


Členovia výboru

MUDr. Elena Bajačeková
Prof. MUDr. Ján Benentin, PhD.
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
MUDr. Martina Kudláčová
MUDr. Michal Kováčik, MPH
Prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.Náhradní členovia výboru


MUDr. Vlastimil Serdahely


Dozorná rada

MUDr. František Jurčaga, MPH
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
MUDr. Martina Martiníková


Náhradní členovia dozornej rady

MUDr. Miriam Sosková