Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Výbor SNeS


Prezidentka spoločnosti

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN
E-mail: z.gdovin@gmail.com
Telefón: 055/6403790

Pracovisko:
Neurologická klinika
LF UPJŠ a UNLP Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice


Podpredseda

Prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
E-mail: benetin@ru.unb.sk
Telefón:

Pracovisko:
Neurologická klinika SZU a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava


Vedecký sekretár

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
E-mail: peter.valkovic@gmail.com
Telefón: 02/5954 4239

Pracovisko:
II. Neurologická klinika FL UK a UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava


Členovia výboru

MUDr. Elena Bajačeková
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
MUDr. Magdaléna Perichtová
MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.


Náhradní členovia výboru

MUDr. Martina Kudláčová
MUDr. Vlastimil Serdahely


Dozorná rada

MUDr. František Jurčaga, MPH
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
MUDr. Martina Martiníková


Náhradní členovia dozornej rady

MUDr. Miriam Sosková