Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť

Slovo na úvod

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
prezidentka spoločnosti


foto Zuzana Gdovinová


Vážení členovia výboru SNeS SLS, vážení prednostovia a primári, milí kolegovia!
Dovoľte upozorniť Vás na možnosť podať nomináciu na tradičné Ceny za najlepšie publikácie v kategóriách:

Cena za najlepšiu publikáciu za r. 2022
Cena za najlepšiu publikáciu autora do 35 rokov za r. 2022
Najlepšia kazuistika za r. 2022

Ašpirujúce práce majú byť "originálne impaktované publikácie, ktoré pochádzajú zo slovenských pracovísk". Môžu ašpirovať taktiež práce, ktoré sú medzinárodné a multicentrické. Prvý autor musí mať hlavnú pracovnú afiliáciu na slovenskom neurologickom pracovisku. Víťazné práce budú finančne odmenené a budú vyhlásené v úvode 36. ČESKÉHO a SLOVENSKÉHO NEUROLOGICKÉHO ZJAZDU v Hradci Králové. Navrhovateľ podáva návrh elektronicky vo vyplnenom formulári, bližšia informácia po prihlásení do vnútorného prostredia stránky.
Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.
Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz) ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.
Po zaregistrovaní umožňuje link https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.
Master in NEUROMETABOLISM AND CELL BIOLOGY FOR CLINICIANS
Dôležité LinkyEAN NEW GUIDELINESSekcie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti:

Sekcia pre
cerebrovaskulárne
ochorenia

obr

Sekcia
neurovertebrologická


obr

Sekcia
Sclerosis multiplex


obr

Slovenská liga
proti epilepsii


obr

Sekcia pre
bolesti hlavy


obr

Sekcia
detskej neurológie


obr

Sekcia pre
neuromuskulárne ochorenia

obr

Sekcia
extrapyramídových
ochorení

obr